+359886575720 / +359882272125

Административно наказателно производство по Закона за здравното осигуряване. Съдебен контрол (Специализирано обучение за НЗОК)

Административно наказателно производство по Закона за здравното осигуряване. Съдебен контрол (Специализирано обучение за НЗОК)

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ

Ще бъдат дискутирани общите положения на административно наказателното производство по Закона за здравното осигуряване, както и какви са особеностите на отделните състави на административните нарушения по ЗЗО. Ще научите още и каква е най-добрата съдебна практика в тази област и какви действия или бездействия да предприемете, за да избегнете бъдещи грешки.

ПРОГРАМА

● Общи положения на административно-наказателното производство по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

● Компетентност на актосъставителите и на административнонаказващия орган

● Субекти на административните нарушения

● Обект на защита

● Видове административни наказания

● Видове състави на административни нарушения по Закона за здравното осигуряване

● Особености на отделните видове състави на административни нарушения по Закона за здравното осигуряване. Често срещани грешки при: – Нарушения от работодатели или отговорници на работодатели – Нарушения от изпълнителите на извънболнична медицинска помощ – Нарушения на длъжностни лица на НЗОК и РЗОК

● Съдебна практика по административнонаказателни дела на административните съдилища по Закона за здравното осигуряване

● Срещани нарушения, повтаряемост на нарушенията

● Трудности, възникващи при констатиране на административните нарушения иреализиране на административнонаказателната отговорност

● Практически проблеми при реализиране на административнонаказателната отговорност по Закона за здравното осигуряване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер