+359886575720 / +359882272125

Мениджмънт на учебно заведение

Мениджмънт на учебно заведение

Резюме

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1280 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит! Програмата е насочена към: Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Други (моля, посочете): Всеки, който е на или иска да бъде на управленска позиция, взема решения, свързани с хора и тяхното управление. Кратко описание на програмата Курсът е предназначен всеки, който иска да бъде по–умел и гъвкав в контактите си с хората. Всеки, който иска да разбира хората, с които работи и как да ги мотивира, гъвкаво да се адаптира в ситуации, които изискват от него да въздейства, убеждава, води преговори, отстоява гледната си точка. Всеки, който иска да разбира и да бъде разбиран по добре от околните. Всеки, който е на мениджърска позиция и се налага да взема решения свързани с хора и тяхното управление. Поставяте се на мястото на другия и го разбирате по-добре. Знаете как да убеждавате, въздействате и управлявате хора, които са консервативни, точни и перфекционистични; хора, които са амбициозни, силни и решителни; хора, които са уравновесени, сдържани и търпеливи или такива, които са експанзивни, ентусиазирани и магнетични; Ползите за вашата организация: създавате благоприятна работна среда, управлявате ефективно мотивирани хора, подобрявате общия и екипния работен климат. Цели на програмата Придобиване на знания за същността на лидерството; Развиване на умения за лидерски стил на високо ефективна комуникация; Познания за комуникационните теории, и по-специално: профилиране – различаване на различните типове хора, избор на адекватна/подходяща комуникационна стратегия към тях (съобразена със ситуацията); Развиване на умения за неагресивно поддържане на позиция – асертивност – чрез вербални, гласови и визуални инструменти; Развиване на асертивни техники; Придобиване на дълбочинно познание и увереност за справяне с трудни членове на екипи; Развиване на умения за разпознаване и справяне с манипулация; Разбиране за индивидуалните поведенчески тенденции и развиване на разбиране как нашето поведение влияе върху останалите; Разбиране и оценяване на индивидуалните различия и как те могат да допринесат за ефективната екипна работа и взимането на решения; Развиване на стратегии за работа с останалите така, че да се повиши продуктивността; Повишаване на ефективността при изпълнение на задачи, подобряване на комуникацията и отношенията с другите. Методи на обучение Интерактивна лекция – дава параметрите на понятието лидерство и неговата дефиниция; Презентация – увод в теорията и основните съдържателни моменти в курса; Интерактивна дискусия подпомага усвояването на темата, симулация – широко обхватна симулация, която цели да упражни в защитена учебна среда и приложи на практика новоусвоените умения. Дискусии в малка и голяма група, Коучинг - (1: група); Ролеви игри – илюстрират с практически примери как допускаме атрибутивни грешки. Динамиката на игрите и изборите на потенциални решения подпомагат груповата динамика и зрелостта на групата по отношение на преподаваната тема - комуникация; Демонстрация –практически тест на усвоените знания и повдигане на работната енергия; Брейнсторминг сесии – техники за генериране на нови идеи; Учебни филми – за илюстрация на теорията и за оценка на усвоеното; Списък с решения – индивидуален практически наръчник как да управляваме комуникацията с различните социални стилове в комуникацията; Работа с казуси – проверка на наученото през специфични примери и очаквани решения; Въпросници - възможност за самооценка на обучаемите по DISC скалата Основните подходи в тренинга са насочени към учене чрез собствен опит (ролеви игри и симулации, индивидуално насочени аналитични задачи). Разчита се на прякото участие на обучаемите в предварително зададени или спонтанни ситуации, в които да усвоят и тренират преподаваните маниджърски умения.

Лектори

Весна Ненчева

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер