+359886575720 / +359882272125

Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации. Допускани пропуски и грешки при отчитане на стопанските операции в образователните институции.

Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации. Допускани пропуски и грешки при отчитане на стопанските операции в образователните институции.

Резюме

1. Обхват 2. Определения 3. Определяне на срока на годност 4. Остатъчна стойност 5. Методи за амортизация 5.1. Начисляване и отчитане на амортизацията. Структура от сметки и счетоводни записвания за начисляване на амортизациите.; 6. Амортизационна политика 7. Изготвяне на амортизационен план. Завеждане, амортизиране и отписване на активи от амортизационния план; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение). 8. Оповестяване. 9. Преходен период и процедури.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Други: счетоводители, съставители на ГФО;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Пепа Хаджиева

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер