+359886575720 / +359882272125

Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни

Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни

Резюме

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1260 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит! Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители - предучилищно образование Учители - целодневна организация Кратко описание на програмата Това обучение е част от цялостна програма за изграждане на управленчески умения за настоящи педагогически специалисти. Обучението има за цел да представи значението на уменията за решаване на конфликти както при работата с деца и техните родители, така и между педагогическите кадри в институциите. Разбирането за същността на конфликтите и начините за тяхното недопускане, както и придобиването на определени умения в тази насока, ще даде възможност на педагозите да повишат нивото на взаимодействие с децата, родителите и колегите, да подобрят климата на работното място, да получат умения, които ще им повишат възможностите да управляват по-добре своя екип. Участниците в това обучение ще придобият представа върху цялостния процес за възникване на конфликти и възможни стратегии за тяхното управление. Преминавайки през курса на обучение, участниците ще се запознаят с видовете конфликтни ситуации, различните стилове на поведение по време на конфликт според темперамента и характера на човека, как да се избере стратегия за разрешаване на спор, как може да се изгражда доверие както в децата и родителите, така и измежду служителите, как да се преодоляват спорове между служителите и да се изгражда подходящия климат на работното място. Темите на обучението са: Конфликт; Формулиране на конфликта; Конфликти в групи; Начини и форми за справяне с конфликт; Стъпки на посредничеството за разрешаване на конфликти (медиация); Изясняване на конфликт. Цели на програмата Целите на обучението са следните: Познаване на причините за възникване на конфлинкт.Познаване и различаване на видовете конфликтни ситуации. Изграждане на умения за различаване на нивата на конфликта. Управление на конфликтите с цел постигането на положителен изход. Познаване и използване на техники за успешно решаване на конфликт- изслушване, задаве на въпроси, креативно мислене. Различаване на стиловете на поведение в конфликт и избиране на най-подходящия за момента. Познаване на видовете решения на конфликт. Методи на обучение Обучението е балансирано представяне на теория и практика и дава възможност за практическо прилагане на усвоените знания и умения. В процеса на обучение са заложени практически примери и реални казуси извлечени ситуации възникнали при работа. Методите и техниките, които се използват в обучението са: Методи/ техники за запознаване представяне, идентифициране на очакванията и потребностите на участниците, разбиване на леда, ободряване, разтоварване; Игрови методи: Ученето като „игра” и игрите като ледоразбивачи и сплотяващи групата методи; Методи за генериране на идеи; Дискусионни методи; Работа по групи и индивидуална работа; практически задачи; Лекция, презентационни методи и техники; Поставяне на задачи; Целеполагане; Обобщаване на наученото.

Лектори

Весна Ненчева

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер