+359886575720 / +359882272125

Превенция на агресията в училище

Превенция на агресията в училище

Резюме

Агресия и насилие Медии и насилие. Влияние върху поведението на подрастващите Конфликтите в училище –причини за възникване и диагностициране Трансформация на конфликти Тормоз – дефиниране, видове. Кибертормоз Ненасилствени методи за справяне с насилие.Интервенции при тормоз Партниране между семейство и училище Училищна медиация –Роля на учителя за формиране на позитивен климат в класа
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1274 от 26-01-2017 г.

Лектори

Весна Ненчева

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер