+359886575720 / +359882272125

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Резюме

Във връзка със съвместна работа и регистрация като частна образователна организация:

5599: Сдружение "Балкански институт по труда и социалната политика"

чрез Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ.


Имаме удоволствието да Ви представим възможностите по:

Дейност 1 - срок на проекта 31.12.2022г.

Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.


Насочени към целева група:

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група.


Нови теми 2021г. избираеми чрез „Информационна платформа за педагогически специалисти.“

 1. ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ. УМЕНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.

 2. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ДИГИТАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИРТУАЛНИ КЛАСОВЕ.

 3. ДИСЦИПЛИНА И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ В ЕЖЕДНЕВНИ И КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ.


Всички теми ведно в УИН номер в регистъра на МОН, са описани в дясната колона.


Съгласно допустими дейности към ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“


 
 1. 55990001 НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ – ЗПУО, квалификация и атестиране, обществени съвети, документация и документооборот.
 2. 55990002 Умения за работа в екип.
 3. 55990003 Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни.
 4. 55990004 Мениджмънт на учебно заведение.
 5. 55990005 Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи.
 6. 55990006 Работилница за екипи.
 7. 55990007 Умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.
 8. 55990008 Превенция на агресията в училище.
 9. 55990009 ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБРАЗОВАНИЕТО– управление, задължения и отговорности.
 10. 55990010 ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - Злополуки, ергономично работно място, работа с видеодисплей и режим.
 11. 55990011 ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ.
 12. 55990012 АТЕСТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ОЦЕНКА НА ТРУДА. ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ.
 13. 55990013 СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
 14. 55990014 ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ . ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И НАЙ-ЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ НА ЕКИПА МУ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.
 15. 55990015 РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВИ РЕЖИМИ НА РАБОТА.
 16. 55990016 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 7 РАЗЛИЧИНИ НАЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ . ПРОЦЕДУРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СЪКРАЩЕНИЯ В ЩАТА.
 17. 55990017 Презентационни умения на педагогически специалисти.
 18. 55990018 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - практическо приложение, документация, длъжностно лице по защита на лични данни, права и задължения.
 19. 55990019 Профилактика на синдрома BURN OUT/професионалното прегаряне/ при педагогическите специалисти.
 20. 55990020 Професионално ориентиране чрез групови занимания.
 21. 55990021 Тайм мениджмънт за деца или Как да научим учениците да организират времето си.
 22. 55990022 СТРЕСЪТ НА РАБОТНО МЯСТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
 23. 55990023 ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ИЗИСКВАНИЯ, ПРОМЕНИ И ДОБРА ПРАКТИКА.
 24. 55990024 Практически акценти при прилагане на СФУК. Инвентаризация и бракуване на активи.
 25. 55990025 Обучение на материално-отговорни лица.
 26. 55990026 Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации. Допускани пропуски и грешки при отчитане на стопанските операции в образователните институции.
 27. 55990027 Практикум в помощ на часа на класния ръководител.
 28. 55990028 Емоционална интелигентност и управление на взаимодействието с учениците.
 29. 55990029 Креативен мениджмънт на класната стая за креативни хора и ученици (+ вземане на решения).
 30. 55990030 Управление на конфликтите в работата на педагогическия екип. Управление на конфликтите в клас.
 31. 55990031 Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие.
 32. 55990032 Предизвикателството - работа с деца със специални образователни потребности (СОП).
 33. 55990034 Лидер на класа. Учителско портфолио - или как модерния учител да направи своята „витрина“ ?
 34. 55990036 Закон за мерките срещу изпиране на пари в образованието - права, задължения, практически насоки, документация.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер