+359886575720 / +359882272125

Умения за работа в екип

Умения за работа в екип

Резюме

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1256 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит! Програмата е насочена към: Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник-директори Ръководител направление ИКТ Педагогически съветници, психолози Възпитатели в общежитие Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители Корепетитори, хореографи, треньори Учители - предучилищно образование Учители - целодневна организация Кратко описание на програмата Визията на обучението е да подпомогне обучаемите в изграждането и сработването на екип и в управление на личната им ефективност. Обучението обръща внимание на същността на екипната работа и им дава възможност да разберат по-добре себе си, като част от екипа, както и да приложат на практика наученото в екипни занимания. Втората част от обучението е посветена на управлението на времето и подпомагане на участниците в подобряване на личната им ефективност. Съдържанието на темите в обучението са: Екип и доверие в екипа; Екип и Група дефиниции; Цели на екипа и групите; Характерситика на групата и екипа; Комуникация и доверие в екипа; Размер на екипа; Роли в екипа; Подбор на членовете на екипа; Формиране на екипа; Организация на работата в екип; Управление на времето и приоритетите в екипа; Отношение към времето и целите, конкретно формулиране на целите; Поставяне на приоритети, съчетаване на дългосрочни с краткосрочни цели; Организиране на седмичен план, организиране на дневен план, по-ефективно изготвяне на списъци "да направя" за работа в екип; Анализиране на "прахосниците на време" и отстраняването практически стъпки за действие, промяна и прилагане на практика на наученото. Цели на програмата Целта на програмата на обучението е насочена към изграждане на умения за партниране с други педагогически специалисти, участие в разработване на стратегията за развитие на институцията, изпълнение на конкретни дейности и задачи. Цели се създаване и поддържане на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите, подкрепа се ръководния екип. Цел на обучението е придобиване на умения за интеграция в екипа на специалисти, на деца/ученици при равни образователни възможности. Програмата цели трениране за поемане на допълнителни отговорности, свързани с вземане на решение в условията на повишена училищна автономия. Цел на обучението е изграждане на положително отношение към политиките и практиките на институцията. Програмата има за цел да се демонстрират начините за участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия, както и в реализирането на културни и социални дейности. Придобиване на знания за работа в екип, изграждане на умения за целеполагане, приоритизиране, разбиране на ролите в екипа; разграничаване на структурата на екипа от тази на малката група; поставяне на приоритети за екипа. Методи на обучение Структурата на тренинга включва множество практически задачи и интерактивни занимания, които спомагат за стимулиране на личната ангажираност и незабавното прилагане на наученото. Методите и техниките, които се използват в обучението са: Методи/ техники за запознаване/представяне, идентифициране на очакванията и потребностите на участниците, разбиване на леда, ободряване, разтоварване; Игрови методи: Ученето като „игра” и игрите като ледоразбивачи и сплотяващи групата методи; Методи за генериране на идеи; Дискусионни методи; Работа по групи и индивидуална работа; практически задачи; Лекция, презентационни методи и техники; Поставяне на задачи; Целеполагане; Обобщаване на наученото.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер