+359886575720 / +359882272125

Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) - права, задължения и практическо прилагане

Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) - права, задължения и практическо прилагане

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ

Обучението запознава участниците с най-важните елементи в процеса на подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки по актуалните правила.

Опитът на лекторите по казуси, свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на обучението.. Ще бъдат разяснени и сроковете и етапите за въвеждане в действие на актуалните правила по Закона за обществените поръчки.

ПРОГРАМА

● Електронни поръчки

● Нови правила относно електронното възлагане

● Единна система за възлагане на електронни поръчки

● Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача

● Правила за подаване на оферти и заявления за участие

● Подготовка и откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки

● Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции

● Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор

● Промени в работата на комисията, задължения на членовете

● Протокол от работата на комисията

● Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка

● Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер